Pravidlá vianočnej súťaže Greart.sk

Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže je tým webu www.greart.sk a usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže. Cieľom sútaže je odmeniť aktívnych užívateľov našej webstránky.

Trvanie Súťaže:

od: 13.12.2017 do: 24.12.2017

Priebeh súťaže:

Súťaž bude prebiehať na webstránke www.sutaz.greart.sk. Hľadáme 2 slová/slovné spojenia s vianočnou tematikou.

Od 13.12.2017 do 20.12.2017 hľadáme prvé slovo/slovné spojenie

Od 20.12.2017 do 24.12.2017 hľadáme druhé slovo/slovné spojenie

24.12.2017 - ukončenie súťaže

25.12.2017 - žrebovanie výhercu

Účastníci Súťaže:

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie fyzická osoba:

  • s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej alebo Českej republiky.

  • ktorá má viac ako 15 rokov

  • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa pravidiel s výnimkou:

    • zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"),

    • osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

Žrebovanie:

Súťaž bude ukončená 24.12.2017 a žrebovanie prebehne na druhý deň tj. 25.12.2017. Výherca bude informovaný o výhre prostredníctvom emailu, v ktorom bude označený používateľským menom, s ktorým sa zapojil do Súťaže.

Výhra:

  1. Herný webdesign

  2. Kniha .support od websupport.sk

Podmienky:

Súťažiaci musí správne vyplniť formulár a následne zadať platnú mailovú adresu. Mailová adresa musí byť zaregistrovaná na stránke greart.sk. V opačnom prípade bude prihláška do súťaže neplatná.

Súťažiaci smie svoju prihlášku odoslať 2x. Raz od 13.12.2017 do 20.12.2017 a druhý krát od 20.12.2017 do 24.12.2017. V prípade že súťažiaci svoju prihlášku odošle viackrát bude automaticky jeho prihláška neplatná.

Oznámenie výhry:

Výhercovia budú kontaktovaný a oboznámení o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom emailovej adresy zadanej na webe greart.sk.

V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 10 dní od uskutočnenia žrebovania, bude vyžrebovaný nový Výherca. Výhry budú výhercom odoslané do 30 dní od termínu žrebovania.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú cenu boli splnené alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru ceny.

Ak Výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava novo vyžrebovaný náhradník.

Osobné údaje:

Každý Účastník udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho mailová adresa môže byť použitá a uchovávaná primeraným spôsobom v marketingovej komunikácii Usporiadateľa. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb.

Súťažiaci má práva podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich.

Dane:

Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

Osobitné ustanovenia:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).

Účastník hry berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na stránke súťaží.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

Sútaž podporuje:

websupport.sk

Ďakujeme za Vašu účasť a Websupportu za podporu. Ďakujeme.